Tag: giá nếp xuất khẩu

Giá nếp xuất khẩu biến động theo hướng giảm

Giá nếp xuất khẩu biến động theo hướng giảm

So với cùng kỳ năm 2016, giá nếp xuất khẩu giảm hơn 50 USD/tấn. Vào thời điểm cùng kỳ, giá nếp xuất khẩu là hơn 480 USD/tấn, hiện chỉ còn 420 – 430 USD/tấn. Trong khi giá gạo xuất khẩu